0 € Košík 0

Reklamácie

Tovar je pri doručení vždy zabalený v krabici a prelepený páskou s logom www.autobiznis.sk.

Pri preberaní zásielky vždy skontrolujte či nie je obal poškodený a taktiež samotný tovar.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia.
Ak je tovar poškodený prípadne nekompletný je nutné spísať s prepravcom protokol o škode alebo nekompletnosti balenia a tovar nepreberajte.
Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.

Vyplňte reklamačný formulár a po uznaní reklamácie vám doručíme nový tovar zdarma!

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, alebo až pri prvom použití (do 2 dní od doručenia zasielky), je nutné aby ste nám okamžite náhlásili túto skutočnosť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku spôsobené prepravou už nebude možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého manuálu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Na tovar predaný odo dňa prevzatia zásielky platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na AutoTN.sk. Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list alebo faktúru. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté s riešením tejto reklamácie.

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
Spotrebiteľ má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
Pre uplatnenie záruky/reklamácie sa riaďte nasledovnými pokynmi:
Zašlite email prípadne doporučený list na naše sídlo spoločnosti kde uvediete typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo dokladu – faktúry alebo číslo objednávky a popis závady.
Počas pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe najneskôr do 48hod.
Následne po obdržaní informacií zasielajte reklamované produkty na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe - faktúrou.

Prihlásenie